Koroğlu-Qoroğlu-Odoğlu

Ön söz

Koroğlu məni uşaqlıqdan özünə cəlb edirdi. İnanmaq istəyirdim ki, doğrudan da Koroğlu adında adam olub və o, əzilənlərin yolunda vuruşub onları savunub. Sonralar mən kök dil nəzəriyyəsiylə maşğul olmağa başlayanda gördüm ki, dastanda demək olar ki, hər adın öz anlamı var və bu anlamlar obrazların xislətinə uyğundur. Bu fakt Koroğlunun minillər öncə yarandığına məni inandırdı. Çünki İslam dini üçün ad yalnız fərqləndirmə vasitəsi, türklər üçünsə insanın xislətinin və hünərinin göstəricisiydi. Qədim insanın müdrikliyi bizi heyrətləndirməyə bilməz. Filosof -yazar Böyükkişi Heydərlinin fikrincə, bütün fikirlər antik zamanda yaranıb, sonrakı dövrlərdə isə onların cılalanması gedib və bu günə kimi də gedir.

1992-ci ilin iyun ayında mən Koroğlu, Qoroğlu, Odoğlu adlı məqalə yazaraq AXC Ağdam şöbəsinin “Ana torpaq” qəzətində çap etdirdim. Mən həmin vaxt Ağdamda, Eldar Bağırov adına taborun döyüşçüsüydüm. Fəqət, o vaxt biliyimin azlığına və lazimi ədəbiyyatın olmamasına görə məqalə zəif çıxdı. Mənə təskinlik verən məqalənin Əsgəran tərəfdə yerləşən Aranzəmin kəndindəki postda yazmağım oldu. Amma buna baxmayaraq, Koroğlu haqqında araşdırmalarımı davam etdirirdim. 2006-cı ildə Hatəmi Tantəkinin “Məqalələr” bitigində (kitabında) çap edilmiş “Koroğlu-Odoğlu”(1967) və “Koroğlu surətinin mənşəyi məsələlərinə dair” maqalələrini oxuyandan sonra mən bir daha əmin oldum ki, düz yoldayam.

Koroğlu xalqımızın azadlıq və döyüşkənlik ruhunun qoruyucusu olub. İstər çar, istər sovet, istər şah ya da islam rejimində, düyün toylarında, el şənliklərində Koroğlu cəngiləri çalınar, aşıqlar dastandan boylar danışardılar (çox təəssüf ki, bu ənənə Azərbaycanın quzayında unudulub, güneyindəsə davam etməkdədir).

Hatəmi Tantəkinin 1987-ci ildə yaratdığı Çənlibel Elmi-Ədəbi Birliyi 1988-ciildə başlayan Milli Azadlıq Harakatının qurucusu olaraq, Azadlıq (ovaxtkı Lenin) Maydanını Çənlibelə, Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının üvertürasını Koroğlu nərəsinə çevirdi.

Bu məqalənin yazılmasında göstərdiyi yardıma, verdiyi məsləhətlərə görə mənimsavaşçı olaraq qəlibləşməyimdə əvəzedilməz rolu olan ustadım Hatəmi Tantəkinərazılığımı bildirir, ömrünün 80-ci ilində can sağlığı və uzun ömür arzulayıram.

Alı və Çənlibel

Başlayaq Alıdan. Belə fikir var kı, Alı Əli adının təhrifə uğramış şəklidir. Halbuki, Əli Alinın ahang qanununa uyğunlaşdırılmış şəklidir və görünür ki, ərəbadı Ali, türk adı Alıdan yaranıb.

Qayıdaq Alıya. Alıyla Rövşən düşmən təqibindən qurtularaq çox yerlərikeçəndən sonra, sıldırım qayalı bir yerə çatdılar. Alı hara gəldiklərini soruşduqdaRövşən dedi ki, hər tərəfi sıldırım qayalıq çənli, çiskinli bir yerdir. Alı dedi ki,“oğul mənim axtardığım yer buradır”. Bəs niyə Alı gözəl yerləri qoyub, belə biryeri seçir. Ünlü folqlorşünas Hatəmi Tantəkin yazır: “Qədim türklər böyükşəxsiyyətləri dağların başında basdırar, köçəri türklərsə, ölülərini dağ başındaqoyub qurda, quşa diddirərmişlər (məqalələr 2006, səh 17). Hatəmi Tantəkinin yazdığına görə, şumerlər (əslində samqarlar, ya da samarlar. Y.T.) yeraltı qaranlıqölüm dünyasına qur demişlər. Çulım türkləri adam yaşamayan yerlərə alıs yardemişlər (orda səh 19,20). Qur və alıs sözlərinin anlamı oddur. Deməli, qurqan vəalıs yar-yanmışlar yurdu; ya da yanar yer deməkdir. Ölüm sözünün köki öl, aldanyaranıb, ölmək-alışıb yanmaqdır.

Alı sözünün etimologiyasına baxaq. Alı sözünün köki aldır. Alı – allı sözündən yaranmışdır. Bütün saitlərin anası a olduğu üçün ı səsini a-ya çevirsək, yəni, anasəsə qaytarsaq, Allı sözü Alla olar. Sözün bitməsi üçün aq sözünü (şəkilçisini)qoysaq, Alla-aq alınar. Sonralar üçüncü a düşüb və allaaq, allaqa çevrilib. Aydındır ki, allaaq və allaq ərəblərin adına yazılan allah sözünün ilkin şəklidir. Görürük ki,islam dini yaranmamışdan minillər öncə türklər allah sözünü bilirmişlər. Fəqət,allah dunyanın və kayınatın yaradıcısı və ağası yox, yeraltı ölüm dunyasınıntanrısıymış. Allah sözünün anlamı: 1.Uca oddan doğulmuş. 2.Yandıran, can alan və öldürəndir. Mədəni bitkilərin canın alan, öldürən ota alaq deyilir. Alaq allaq sözündən yaranmışdır. Alı Rövşənə deyir ki, “cavan vaxtlarda burda çox at oynatmışam, çox cayranlara ox atmışam, çox cüyürlər vurmuşam. Bura mənim oylağımdır”. Koroğlunun oğulluğa götürdüyü Ayvazın da atasının adı Alıdır, sənətidə qassab. Ovçu da, qassab da canlını öldürürlər, fərqi yoxdur ya hayvan olsun, ya insan. Bu faktla Alının yəni, Allahın ölüm tanrısı olduğu təsdiqlənir. O ki qaldı Alının korluğuna, kor olmaq qaranlıq dunyada yaşamaqdır. Hatəmi Tantəkin yazır : “Alı kişinin korluğu, təmsil etdiyi Alisyarın (qaranlıq ölüm dünyasının Y.T.) zülmətindən, qaranlığından, korluğundan gəlir (orda səh. 20). İnsan öləndə deyirlərki, allahın dargahına getdi. İslam dininə görə bütün kayınat, dirilər və ölülər dunyası Allahın dargahıdır. Bir daha görünür ki, Allahın dargahı yalnız qaranlıqölüm dunyası, alıs yarmış və türk ruhu bu gün də, bu qədim inancı yaşadır.

Keçək Çənlibelə. Çənlibel M.H.Təhmasib variantında çənli, çiskinli yer kimi A.Xodzqo variantındasa, cəmlibel şəklində, yozumuda dağ ruhu, şamlıq, yəni, şam ağaclarının bitdiyi yüksəklik kimi verilib (Türkiyədə çənlibelə çamlıbel deyirlər). Çanlı və camlı sözlərini ana səsə qaytarsaq, qanlı və qamlı olar, qan və qamınanlamı ruh və candır. Cənli və Camlıbel-ruhlar, ya da ruhdan törəmişlər yurdudur.

Keçək şamlıq məsələsinə. Şam sözü qamdan(ruhdan) törəyib. Şamın ışıqmənbəyi, samanınsa ruh adamı olması burdan gəlir. Türk millətində ağac inancı bugün də yaşayır. Qutsal ağacların başında şam ağacı dayanır. Bu gün milad və yeniil bayramlarında şam ağacının bəzədilməsi və onun başına fırlanmaq avropalılarınadına yazılsa da, bu törənin özülünü türklər qoyub. Görünür ki, məsələdə ən ümdərolu şam ağacının təbiətin bütün zərbələrinə davam gətirərək, yarpaqlarının saralıbtökilməməsi, həmişəyaşıl olmasıdır.

Beləliklə, Çənlibelin ruhlar yurdu, alıs yar (Allah yurdu) olması haqqında Hatəmi Tantəkinin gəldiyi nəticə öz təsdiqini tapır.

Rövşən Koroğlu

Dastanın baş qahramanın adı Rövşəndir. Rövşən fars dilində ışıqlı deməkdir. Rövşən sözünü ana səslərə qaytarsaq (r səsini çıxmaqla) Rabqan, ya da Raqqan alınar (bütün boğaz səslərinin anası q, dodaq səslərinsə b-dır.Yalnız v səsi, q və bsəslərinin ortaq balasıdır. Buna görə də, v-nı ana səsə qaytaranda, q və b-ya bölünür). Rab(raq)-günəş, qan-ruh, ucalıq, doğum və törəmə deməkdir. Beləliklə, Rövşənin anlamı-oddan, günəşdən doğulmuş, törəmişdir. Bir çox tanrıların adları: qədim Misir tanrısı Ra, hind tanrısı Rama, ərəb dilində allahın sinonimi olan Rəbb, anlamlarına görə Rövşənlə eynidirlər (ləzgi dilində günəşə rağ deyirlər). Misir fironları Ramzeslərin adının anlamı-günəşdən törəmişdir (Ram-günəş, zes(əslindəzat)-nəsil, törəmə).

Koroğlu sözünün anlamı ilkin baxışda hamıya aydındır. Alı vəsiyyətində dedi: “Get sənin adını Koroğlu qoydum”. Düşünmək olar ki, Alı korluğuna görə oğlunabu adı verib. Koroğlu özü haqqında belə deyir:

Adımı soruşsan bil Rövşən olu,

Atadan-babadan cinsim Koroğlu.

Türkiyə variantında deyir:

Qardaşlar düşünmən bəni,

Nəslim Koroğlu, Koroğlu.

Gəlmişim Çamlıbelindən,

Cinsim Koroğlu, Koroğlu.

Bunun anlamı nədir? Yuxarıda göstərdim ki, Alının korluğu onun ölümdünyasının tanrısı (Allah) olmasıyla bağlıdır.Koroğlunun variantlarından biri,dunyanın və kayınatın yaradıcısı tanrı Qaraxanın oğludur. Qara sözünün kökiqarın anlamı oddur. Deməli, qara oddan doğulmuş deməkdir. Aydınlaşır ki, ışıqqaranlıqdan doğduğu kimi, qaranlıq da ışıqdan doğur. Qədim bir tapmaca bu fikritəsdiqləyir:

Qara xanın qarnı yarıq,

İçi dolu qızıl balıq, cavabı…

Kayınat və ulduzlar (söyləni Fərzulla Hatəmi).

Alı Rövşəni bütün dərdlərin davası olan, canlılara böyük güc verən suyu gətirmək üçün Qoşabulaq adlı yerə göndərdi. Batıdan və Doğudan gələn ikiulduzun toqquşmasından bulaqlar qaynadı. Rövşən sudan bir qab götürüb başınatökdü və bir qab içdi. Yenə bir qab götürmək istəyəndə gördü ki, bulaq durulub vəo kor-peşman geri qayıtmalı oldu. Buradan sual doğur: Niyə Rövşən birinci özüiçdi və yuyundu, sonra atası üçün götürmək istədi? Axı o birinci xəstə atasını,sonra özünü düşünməliydi. Doğrudanmı onun nəfsi belə güclüydü? Aydın olur ki, Alı (Allah) yerini Rövşənə-Koroğluya verərək, öz yurduna, qaranlıq ölümdunyasına qayıtmalıydı. Koroğlu Tanrı Qaraxanın, ya da Allahın oğlu olmasındanasılı olmayaraq qordan-oddan-ışıqdan doğulmuşdur. Bununla da görünür ki,Koroğlu Rövşənin nə yeni adı, nə də ayamasıdır. Koroğlu onun soyadıdır. Dastanınnə A.Xodzqo, nə də M.H.Təhmasib variantında Koroğlunun anası haqqındamalumat verilmir. Amma türkmən variantının adı “Qöroğlı (Goroğlu)”-dır. Bu adıona gorda, ölü qadından doğulduğuyçun vermişdilər. Burda Koroğlunun atasınınölüm tanrısı-Allah olması yada düşür. Çünki Allah qaranlıq ölüm dunyasınınolduğu kimi, gorların da ağasıdır.

Goroğlunu anasına görə bioloji varlıq sayırdılar. “Goroqlının öylenişi(Goroğlunun evlənməsi)” boyunda Goroğlunu görüb sevən, ona ərə getmək istəyənAğayunus Pəriyə dayası dəlil-dalalat edib deyir: “Qepimizi aytsaq, sen perizad, olbolsa adamızat Perizadınq aslı otdan adamzadınq aslı torpaqdan bolar. Senq özünotdan bolup, aslı torpaqdan bolan adamzada özünqi rova göryərsinq? Sanqa özjinsindən munasıp tapılmadımı?” Cavabında Ağayunus Pəri: “Yox, mamajan, aslıtorpaq xem bolsa, gözümə otdan issi görünyər” (orda səh.13). Burda görünür ki,daya Goroğlunun qiymətini anasına görə verir və atasının kimliyini nəzərə almır.Dastanın tacik variantı “Qurqulu” adlanır. Qur-od, qulu-oğlu deməkdir. Qurquluqədim Elladanın mifiq qahramanı Heraqlı yadımıza salır. Heraqlı romalılarHerqules adlandırırdılar. Çevirmənlər Heraqlı dilimizə “şöhrətlənmiş qahraman”kimi çevirsələr də, Heraqlın-Herqulesin anlamı-qoroğludur, odoğludur (Her/ger)-qor, od; aql, qules-oğul). Heraqlın atası-ölüm tanrılarının başçısı, od və yıldırımtanrısı Zevs, anası Fivanın şahı Amfitrionun arvadı Alqımenaydı. Burdan görünür ki, Ata-Göydür, Ana-torpaq, Ata ruh verir, Ana cisim. Koroğlu da, Heraql da“Tövrat”da və “Quran”da yazılan Adam da, Isa da ruhla cismi özlərindəbirləşdiriblər. Bu, İnsanın Tanrıdan törəməsinin, onun doğma balası olmasının ənböyük göstəricisidir. Burdan bir daha aydın olur ki, İnsan Tanrının balasıolduğuyçun, özü də TANRIDIR, MÜTLƏQDİR, YARADICIDIR, MÜQƏDDƏSDİR, QUTSALDIR. Bayrağımızın göy rəngi-göyü, tanrını, Atanı;yaşıl rəngi-torpağı, Ananı; qırmızı rəng isə onların Aşqından, birləşməsindənyaranmış Canı, Hayatı və İnsanlığı təmsil edir. Görünür ki, Ulu Öndərimiz M.Ə.Rəsulzadə bu qədim nəzəriyyəni bilirmiş və Qutsal bayrağımızı yaradanda bu inancdan yararlanmışdır.

Qırat və Durat

At sözünün ilkin şəkli aqdır. Aq insanın danışıq dilinin özülü olan, 8 sözdən biridir: aq, qa, ab, ba və onların birləşməsi olan: qaq, qab, bab və baq. Anlamı-odvə ışıqdır. At doğrudan da, odlu, güclü hayvandır. Hatta elmi işlərdə belə atgücündən yararlanırlar.

Qıratla, Duratın atası-su atı sehrli at olduğuyçun onlar böyük gücəyiyələnmişdilər. Bəzi araşdırmaçıların fikrincə, Qırat adı ona boz olduğuyçunverilib. Amma hər iki sözə baxanda görünür ki, qır və dur (dür təhrifdir) qur (qar) sözündən yaranıb. Atın erkəyi ayğır adlanır. Ayğırın anlamı-oddan törəmişdir. Alı atları qaranlıq tövlədə böyütməyə başladı. Bu nəyə lazımıydı?

Nağıl vədastanlarımızda göstərilir ki, şahların uşaqları doğulanda 15 yaşına qədər qaranlıqotaqda yaşayaraq, günəş üzü görməzlərmiş.Bu cür durumda böyüyən oğlanlar çoxqüvvətli və ağıllı olurmuşlar. Alı (Allah) atları öz dunyasının bir parçasında(qaranlıq tövlədə) böyütməklə ışığın qaranlıqdan doğduğunu göstərmişdir. Bəsonda niyə Durat Qırata nisbətən zəif oldu. Çünki Rövşənin səbirsizliyinin nəticəsində vaxtsız düşən ışıq, Duratın nisbətən zəifləməsinə səbəb oldu. Bu həmdə, Allahın qaranlıq dunyanın tanrısı olmasının daha bir təsdiqidir.

7777 dəli

Koroğlunun döyüşçüləri dəli adlanırdı. Dəli sözünün ilkin şəkli daqlay olub.Daq-od; lay-törəmə deməkdir. Dahi də, dəliylə eyni kökə və anlama bağlıdır. Sonralar daqlay, dalay və dəli şəkillərinə düşüb. Tibet ruhanılarının başçısı dalaylama adlanır. Bizim eldə bir məsəl var: “Aşığın sözü qurtaranda dalay-dalay deyər”, yəni dəlilik edər.

Gənc sözünün sinonimi dəliqanlıdır. Bu gəncliyin ruhlu, odlu və güclü olmasıyla bağlıdır.

A.Xodzqo variantında dəlilərin sayı 777, M.H.Təhmasib variantındasa 7770verilib. Amma ən düzü odur ki, dəlilərin sayı 7777-dir. Maraqlı odur ki, dəlilər nə artır, nə də azalır. Axı onlar döyüşürlər. Döyüşdə ölüm-itim də olmalıdır, Koroğluya yeni qoşulanlar da. Bəs, onda niyə onlar ağır durumlara düşürlər, ancaq ölmürlər? Bununçun 7777 rəqəminə baxmaq lazımdır.

Dörd dənə yeddini birləşdirsək 28 alınar. 28 Qız qalasının hündürlüyüdür. 2 ilə 8-i birləşdirsək, 10 alınar. Qız qalası 10-a oxşayır. Bu da qalanın 12-ci yüz ildə yox, minillər öncə tikilməsinin göstəricisidir. Ondan sıfırı götürsək, bir alınar. Bir-od, ışıq, ucalıq, bütövlük, ruh deməkdir. Əbəs deyil ki, bizdə qutsal sayılan yerlərə, ocaqla yanaşı, pir deyirlər. P dodaq səsi olaraq, b-nın balasıdır. Beləliklə, Koroğluvə 7777 dəli Ucalığın, Bütövlüyün, Gücün, Ruhun, Birliyin və Ölməzliyin təmsilçiləridir.

Nigar

Dastanın asas obrazlarından biri, Koroğlunun arvadı Nigardır. Nigar fars dilində“gözəl, yaraşıqlı” deməkdir. Nigarın ilkin şəkli: naaqqardır. Naaqqar uca oddan törəmiş deməkdir. Naaqqardan, nigardan başqa; Niaqara, nağara, nadan, nökər, naxarar və niqa sözləri yaranıb. Sual doğur ki, bu sözlərin bir-biriylə nə ilgisi var?

Niaqara Qanadanın Toronto mahalında yerləşən axar su (şəlalədir). Axar su ucadan gələn odu (vulkan lavasını) xatırladır. Nağara uca səsli zərb musiqi alətidir.

Nadar fars dilinin təsiriylə nadir şəklinə düşüb. Nadar adını heyif ki, yalnızgürcülər yaşadır. Nökər bizim fikirləşdiyimiz kimi xidmətçi demək deyil.

Nökərlərcangüdən, yaraqdaş və döyüşçü idilər. Yalnız qüvvətli, döyüşkən adamları nökər götürürdülər. Naxarar qədim pəhləvi sözü sayılır. Qədimdə ermənilərdə yüksək zadəgan rütbəsi sayılıb. Erməni dövlətçiliyi dağılandan sonra bütün zadəgan rütbələri kimi naxarar da yox oldu və indi az saylı soyadlarda yaşayır. Niqa Olimpin uğur və zəfər tanrısıydı, romalılar onu Viqtoriya adlandırırdılar. Cilalanma nəticəsində nigardan r səsi düşüb və o söz Niqaya çevrilib.

Nigar xotkarın, yəni, sultanın qızıydı. Xotkar qat və qar sözlərindən yaranıb. Anlamı-uca oddan doğulandır. Nigarın xotkarın sarayındakı dəbdəbəli hayatıburaxıb Çənlibelə gəlməsi onun Uca Ruhunun göstəricisidir. Nigarın təkcə dışıyox, həm də içi gözəl idi. Hətta yaşlı vaxtında da, o nadar (az tapılan) gözəlliyini itirməmişdi. Nigar bütün dəlilərin anasıydı. Nigar dəlilərin qayğısına qalır, onları evləndirir, lazım gələndə qılınc götürüb, Koroğluyla yanaşı döyüşür, ona yaraqdaş, arxa, dayaq olurdu. Bir sözlə, Nigar İşıq, Ucalıq, Böyük Ruh daşıyıcısı, Çənlibelin Uğur və Zəfər rəmzidir.

Dəli Həsən

Dastanda Həsən adlı bir neçə adam var. Həsən xan, Hasan paşa və Dəli Həsən. Bu ad da, bir çox araşdırmaçılar tərəfindən dastanın orta yüzillərdə yaranmasının subutu kimi göstərilir.

Ərəb dilində Həsənin anlamı gözəldir. Həsən sözünü ilkin şəklinə qaytarsaq, qassan alınar. Bəzən rus dilində Həsən Qassan şəklində yazılır. Qas-od; san-yer, yurd, şan-şöhrət, doğum, törəmə deməkdir. İki s-nın birləşməsindən z yaranıb. Homerin İlliada poemasındakı Qassandra və “Dədə Qorqud”dakı Qazan xan, Həsənin ad kimi qədimliyinin göstəricisidir. Dilimizdəki xəzinə və rus dilindəki qazna sözləri, qassan və qazan sözlərindən yaranıb. Uzaq Doğuda nəinki ərəblərin, heç müsəlmanların ayağı dəyməyən yerdə Xasan adlı göl var.

Dəli Həsən güclü, odlu, alovlu bir bahadır idi. O, Koroğluyla dostlaşandan sonra yağmaçılıqla topladığı xəzinəni Koroğluya verir (xəzinənin olması onunadına uyğun idi). Dəli Həsən Çənlibeldə Koroğludan sonra ikinci adam idi. Koroğlu bir yerə gedəndə o, Koroğlunu əvəzləyir, Çənlibelin savunmasını qurur, döyüşdə bozqurd kimi vuruşurdu. Aydınlaşır kı, Dəli Həsən, Həsən xan və Hasanpaşa adlarını doğruldublar.

Ayvaz

Dastanda maraqlı obrazlardan biri Koroğlunun oğulluğudur. Həm A.Xodzqo,həm də M.H.Təhmasib variantında onun adı Eyvaz şəklində gedir. Belə fikir var kı, Eyvaz Əvəz adının təhrifə uğramış şəklidir. Amma bu fikir səhvdir.

Ahang qanunu türk dilinin bel sutunudur, özülüdür. Bu qanuna görə Eyvazın əsl şəkli Ayvazdır. Ayvaz – uca oddan, ışıqdan doğulmuş deməkdir. Bu da, görünür,onun atasıyla bağlıdır. Yuxarıda göstərdiyim kimi, Ayvazın atasının adı Alıdır, sənəti də qassab, yəni hayvanların calladı. Burda hər iki Alının təkcə adaş yox, həm də ruhdaş olması özünü göstərir. Alının, yəni Allahın yeraltı, qaranlıq ölümdunyasının tanrısı olması bir daha aydınlaşır. Ayvazın hədsiz gözəl, igid bir bahadır olması onun Koroğluyla ata-baladan daha çox, qardaş olmasının göstəricisidir.

S.A: Qazaxda və Borçalıda bu gün də, Ayvaz və Ayvazalı adları yaşamaqdadır.

Keçəl Həmzə

Dastanın ən rəzil obrazlarından biri (bəlkə də birincisi) Keçəl Həmzədir. KeçəlHəmzə öz arzusuna çatmaq, Dona xanımla evlənərək, Hasan paşanın göyü olmaqçun hiylə və bicliklə Koroğlunun inamını qazanaraq Qıratı oğurladı. Bəs, Koroğlu niyə Həmzəyə inandı? Bunun iki nədəni var:

 1. Həmzənin adı. Həmzə ərəb adı sayılır. Anlamı – iti və kəsicidir. Sözü ilkin şəklinə qaytarsaq, Qanızat alınar. Qanı – ruh; zat – nəsil deməkdir.

Qış təbiətin ölüm dövrü sayılır. Torpaq, ağaclar və kollar qışda keçəlləşir. Nağıllarda göstərilir ki, keçəllər bütün işləri (istər xeyir, istər şər) kişi kimi üz-üzə yox, hiylə və bicliklə görürlər. Buna görə də, keçəl şərin rəmzi sayılır.

Beləliklə, Keçəl Həmzə – şər ruhdan doğulmuş deməkdir.

 1. Koroğlunun ruhu. Türk ruhu, bicliyi və hiyləni yaxın qoymurdu. Koroğlunun hiylədən, biclikdən yararlanmaq ağlına da gəlmirdi. O, hər bir sözü kişi sözü kimi qabul edir və ona inanmağı özünə borc bilirdi.

Mütləqimiz Asif ata deyib: “Əgər Koroğlu Həmzəyə inanmasaydı, Koroğlu olmazdı, Həmzə olardı”. Bu, əsil Türk ruhuydu ki, özünü Koroğluda göstərmişdi.

Koroğlunun qocalığı

M.H.Təhmasibvariantında göstərilir ki, Koroğlu qocalıb, davalardanyorulub, ömrünün son günlərini Çənlibeldə dinc yaşamaq istəyirdi. A.Xodzqo variantındasa göstərilirdi ki, Koroğlu qoca vaxtı öncə Məkkəyə – ziyarata, sonra atasının son arzusunu yerinə yetirərək, Şah Abbasın yanına getməkçün Çənlibeli tərk edir. Yolda da o, Şah Abbasın saray adamları olan Almaz xanla və Bahram xanla rastlaşır. Onlar Koroğlunu aldadaraq özlərilə aparırlar, sonra Qıratla Koroğlunu öldürürlər. Burda M.F.Axundzadənin bir fikri yada düşür. Mirzə Fətəli Məkkə ziyaratını ömrün sonu sayırdı (A.A.Bakıxanov, İ.B.Qutqaşınlı və İmam Şamil ömürlərini Məkkədə bitirmişdilər).

Əslində, qocalan cisim yox ruh idi. Tüfəng adlı yarağı görəndən sonra bədbinlik onu daha da bürüdü. Sonra düşmənlərin Çənlibelə hucum edəcəyindən xəbər tutan Aşıq Cununun (əslində Dəli Ozanın) səyiylə dəlilərin Çənlibelə qayıtması Koroğlunu gəncləşdirdi və o, düşmənləri darmadağın etdi.

O ki qaldı tüfəngə, əslində, söhbət tüfəngdən getmirdi. Tüfəngin atası ox-yaydır. Qədim tüfənglərə əbəs yerə dayandoldurum demirdilər. Bir əsgər tüfəngi doldurur, o biri tətiyi çəkirdi. Halbuki, bir tüfəng atılana qədər neçə dənə ox atmaq olardı. İstənilən uşağa ox atmaq öyrətsələr, o bir bahadırı öldürər. Deməli, burda söhbət umuman atıcı yaraqlardan gedir.

Nağılların bir çoxunda ox-yay döyüş yarağı kimi qabul olunmur. Dastanda Koroğlunun və dəlilərin yaraqları sırasında ox-yayın adı çəkilmir və yalnız bir-iki yerdə göstərilir.

Deməli, ən ümdə məsələ Türk Ruhundadır. Türk Ruhu yalanı, hiyləni vəbicliyi qabul etmədiyi kimi, atıcı yaraqları da döyüş yarağı olaraq qabul edəbilmirdi. Çünki Türk baxımından igidlik üz-üzə döyüşdəydi. Atıcı yaraqlar üz-üzə döyüşü sıxışdırırdılar (necə ki, sıxışdırıb məhv etdilər).

Son söz

Yüz illərdir ki, aşıqlar, aqınlar, baxşılar, dastançılar Koroğlunu öz zamanlarına və mühitlərinə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Onu allah bəndəsi, Məhəmməd ümməti,sünnü, şiə, sovet dövründəsə sinfi savaşın öndəri kimi göstərmək cəhdində bulunublar. Bəlkə doğrudan da, Koroğlu adında Çingizxan çeriki (əsgəri), Calalı hərakatının başçısı və başqa bu cür adamlar olub. Fəqət, onları mifik Koroğluyla adlarından və türklüklərindən başqa heç nə birləşdirmir. Göründüyü kimi Koroğlu mifik təfəkkürün qəlibləşdiyi dövrün məhsuludur. 200 ilə yaxın bir zaman ərzində araşdırmaçıların böyük hissəsi bu faktı ya görməyiblər, ya da görmək istəməyiblər.

Koroğlunun mifik obraz olduğunu ilk dəfə Hatəmi Tantəkin yazıb: “Burdan açıqca görünür ki, Goroğlu-Koroğlu ata-baba ruhları etiqadıyla, acdad qultuyla sıx bağlı olan asatırı bir suratdır” (orda səh. 20). Hatəmi Tantəkinin fikirləri dastanın A.Xodzqo variantında verilən Koroğlunun ölüm səhnəsini (sırf bioloji varlıq olduğunu) rədd edərək, ölümsüzlüyünü təsdiqləmiş oldu.

Burda ümdə rolu onun ölüm dunyasının tanrısı – Allahın oğlu olması oynayır. Herakl və İsa kimi Koroğlu da ya tanrı, ya da tanrıçaymış. Burdan görünür ki, Koroğlunun yaşı 7-8 min ildən aşağı deyil (Qız qalasının da yaşı təqribən bu qədərdir və aydınlaşır kı, Qız qalası inanc yeri olub).

Koroğlu ulularımızın inancıymış. Hər şeydən görünür ki, Zevsin oğlu qəhrəman Herakl, Koroğlunun Ellada variantıdır. Koroğlu savaşla bağlıydı. Amma bu savaş tanrılığı, Arisin, Marsın tanrılığına oxşamırdı. O, qırğınlar törətmir, şəhərləri, kəndləri tutub ağalıq etmirdi. Koroğlu haqqın, ədalətin savunmaçısı, qoruyucusuydu. Döyüşdən əl çəkəndə onun ruhu qocalır. Dəlilər qayıdıb savaş başlayandan sonra yenidən gəncləşir. Burda bir fəlsəfə açıq şəkildə özünü göstərir: “Həyat savaşdır. Yaşamaq istəyən savaşmağı bacarmalıdır və savaşdan yorulmamalıdır”. Koroğlunu minillər yaşadaraq zamanımıza çatdıran bu ruhdur. S.A: Koroğlu təkcə türklərdə yox, ruslarda da var. Fəqət, onlarda o, adam yox, ağzından od püskirən əjdahadır, adı da Zmey Qorınıç, yəni, Əjdaha Qoroğludur. O, xristianlığa qədərki inanclardan biri olaraq, şərin təmsilçisiydi.

Yaşar Türk-Azər.

Azarbaycan Milli-Azadlıq Hərəkatının Bayraqdarı.This post has been seen 41 times.

265 thoughts on “Koroğlu-Qoroğlu-Odoğlu

 • 31.10.2016 at 08:25
  Permalink

  I just want to tell you that I am new to blogs and really savored your web blog. Probably I’m likely to bookmark your blog . You actually come with amazing articles. Appreciate it for sharing with us your blog.

  Reply
 • 04.11.2016 at 12:10
  Permalink

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

  Reply
 • 04.11.2016 at 17:20
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Reply
 • 04.11.2016 at 18:15
  Permalink

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!

  Reply
 • 04.11.2016 at 19:35
  Permalink

  My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

  Reply
 • 05.11.2016 at 14:30
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 05.11.2016 at 18:27
  Permalink

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. With thanks

  Reply
 • 05.11.2016 at 18:44
  Permalink

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 05.11.2016 at 20:40
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage that you continue your great work, have a nice evening!

  Reply
 • 05.11.2016 at 22:32
  Permalink

  Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

  Reply
 • 06.11.2016 at 22:14
  Permalink

  My spouse and i ended up being so happy that John could finish off his inquiry from the ideas he obtained out of your site. It’s not at all simplistic to simply choose to be offering ideas that people could have been selling. And now we already know we’ve got you to thank for this. All the explanations you made, the easy website menu, the relationships you can give support to foster – it’s all unbelievable, and it’s leading our son in addition to our family reckon that this situation is fun, and that’s highly serious. Thanks for all the pieces!

  Reply
 • 07.11.2016 at 13:02
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

  Reply
 • 07.11.2016 at 17:08
  Permalink

  Needed to create you a very small note just to give many thanks again on the gorgeous advice you have contributed in this case. This is certainly incredibly open-handed of people like you to present openly precisely what a lot of people could have distributed as an ebook to get some money for themselves, and in particular given that you could possibly have done it in the event you desired. The pointers likewise served to become a fantastic way to be aware that many people have a similar eagerness like my personal own to realize great deal more with regards to this matter. I’m certain there are millions of more pleasant sessions up front for many who view your blog post.

  Reply
 • 07.11.2016 at 17:28
  Permalink

  Heya! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours require a large amount of work? I am brand new to writing a blog however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

  Reply
 • 08.11.2016 at 09:28
  Permalink

  I intended to send you one bit of note to give thanks again with your incredible basics you’ve shared on this site. It’s quite strangely generous with people like you to give easily just what a lot of folks could possibly have marketed for an ebook to earn some profit for themselves, mostly considering the fact that you might well have tried it if you ever decided. The pointers in addition acted to be the great way to be sure that someone else have a similar fervor the same as my personal own to know way more in regard to this matter. I think there are millions of more enjoyable instances ahead for those who go through your site.

  Reply
 • 08.11.2016 at 11:21
  Permalink

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 15:16
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

  Reply
 • 08.11.2016 at 18:31
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads super fast for me on Opera. Excellent Blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 19:36
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 23:45
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Reply
 • 09.11.2016 at 00:08
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Reply
 • 09.11.2016 at 01:51
  Permalink

  I抎 have to verify with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in studying a submit that will make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!

  Reply
 • 09.11.2016 at 02:25
  Permalink

  Hey superb blog! Does running a blog such as this require a large amount of work? I’ve no expertise in coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had to ask. Many thanks!

  Reply
 • 09.11.2016 at 03:12
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

  Reply
 • 09.11.2016 at 03:26
  Permalink

  Hiya! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  Reply
 • 09.11.2016 at 05:39
  Permalink

  I would like to express my thanks to the writer for rescuing me from this type of scenario. Right after surfing throughout the the web and coming across concepts which are not powerful, I thought my entire life was done. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve fixed through the short article is a critical case, and ones which may have negatively damaged my career if I hadn’t noticed your web page. Your own mastery and kindness in handling everything was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I can at this point relish my future. Thanks for your time very much for this high quality and effective guide. I won’t think twice to refer your blog post to any person who desires care on this situation.

  Reply
 • 09.11.2016 at 16:47
  Permalink

  Exceptional post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

  Reply
 • 09.11.2016 at 16:59
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Reply
 • 09.11.2016 at 18:51
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 09.11.2016 at 19:40
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thanks!

  Reply
 • 09.11.2016 at 19:41
  Permalink

  Appreciating the time and effort you put into your blog and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 09.11.2016 at 20:42
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Reply
 • 09.11.2016 at 23:23
  Permalink

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:24
  Permalink

  First off I would like to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Appreciate it!

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:26
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 10.11.2016 at 01:49
  Permalink

  My husband and i were fortunate that Michael managed to finish up his investigations using the ideas he discovered from your very own web pages. It’s not at all simplistic just to find yourself handing out guidance which many others may have been trying to sell. Therefore we grasp we have got the blog owner to thank for that. These explanations you have made, the easy web site navigation, the friendships you will help instill – it is most sensational, and it’s really facilitating our son and us understand that matter is satisfying, and that’s very mandatory. Many thanks for the whole thing!

  Reply
 • 10.11.2016 at 02:17
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 10.11.2016 at 02:49
  Permalink

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

  Reply
 • 10.11.2016 at 06:49
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:00
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

  Reply
 • 10.11.2016 at 09:11
  Permalink

  Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all important infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

  Reply
 • 10.11.2016 at 10:01
  Permalink

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 10.11.2016 at 11:41
  Permalink

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade solutions with others, why not shoot me an email if interested.

  Reply
 • 10.11.2016 at 12:31
  Permalink

  I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your website. It looks like some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously. Cheers

  Reply
 • 10.11.2016 at 12:43
  Permalink

  Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

  Reply
 • 10.11.2016 at 13:02
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

  Reply
 • 10.11.2016 at 16:11
  Permalink

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 10.11.2016 at 16:58
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!

  Reply
 • 10.11.2016 at 18:24
  Permalink

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:32
  Permalink

  I would like to show my gratitude for your generosity in support of people who really want help with your content. Your personal dedication to passing the solution all around turned out to be wonderfully useful and has constantly encouraged people much like me to get to their pursuits. Your own valuable guideline means a great deal a person like me and especially to my peers. Warm regards; from everyone of us.

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:32
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:49
  Permalink

  Hello! I know this is somewhat off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established website such as yours require a massive amount work? I’m completely new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:57
  Permalink

  Hey I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

  Reply
 • 10.11.2016 at 20:59
  Permalink

  Greetings! I’ve been following your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:42
  Permalink

  I genuinely enjoy studying on this web site , it has superb posts . “The great secret of power is never to will to do more than you can accomplish.” by Henrik Ibsen.

  Reply
 • 10.11.2016 at 22:36
  Permalink

  Hello! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

  Reply
 • 10.11.2016 at 22:44
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

  Reply
 • 11.11.2016 at 07:40
  Permalink

  Good day! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 11.11.2016 at 08:06
  Permalink

  I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this problem?

  Reply
 • 11.11.2016 at 08:31
  Permalink

  Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 11.11.2016 at 10:17
  Permalink

  I was reading through some of your content on this website and I think this web site is really informative ! Retain posting .

  Reply
 • 11.11.2016 at 14:30
  Permalink

  Generally I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

  Reply
 • 11.11.2016 at 14:34
  Permalink

  I actually wanted to type a quick comment to thank you for all the great tips and tricks you are giving out here. My time intensive internet lookup has finally been paid with wonderful insight to talk about with my great friends. I ‘d claim that most of us website visitors are unquestionably blessed to be in a perfect network with very many marvellous individuals with insightful pointers. I feel somewhat fortunate to have discovered the web page and look forward to so many more excellent times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

  Reply
 • 11.11.2016 at 17:57
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 11.11.2016 at 20:47
  Permalink

  Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

  Reply
 • 12.11.2016 at 07:23
  Permalink

  As I web-site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

  Reply
 • 12.11.2016 at 08:08
  Permalink

  I have to show my thanks to you just for rescuing me from this particular problem. Because of researching throughout the search engines and meeting thoughts which are not helpful, I figured my entire life was done. Existing without the presence of strategies to the issues you’ve resolved by way of your main write-up is a serious case, and ones which may have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your web blog. The understanding and kindness in dealing with all the details was valuable. I don’t know what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can at this time relish my future. Thanks a lot very much for the reliable and result oriented help. I won’t hesitate to suggest your blog post to anyone who wants and needs guide on this situation.

  Reply
 • 12.11.2016 at 10:28
  Permalink

  Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & help different users like its aided me. Great job.

  Reply
 • 12.11.2016 at 12:12
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage continue your great posts, have a nice weekend!

  Reply
 • 12.11.2016 at 13:45
  Permalink

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thank you

  Reply
 • 12.11.2016 at 14:41
  Permalink

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

  Reply
 • 12.11.2016 at 16:11
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more secure. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 12.11.2016 at 16:24
  Permalink

  Admiring the hard work you put into your website and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 12.11.2016 at 16:52
  Permalink

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:20
  Permalink

  At this time it appears like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Reply
 • 13.11.2016 at 00:08
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more safe. Do you have any solutions?

  Reply
 • 13.11.2016 at 01:22
  Permalink

  Fantastic blog you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

  Reply
 • 13.11.2016 at 03:11
  Permalink

  My husband and i felt really thrilled when Albert could do his inquiry while using the precious recommendations he obtained using your web pages. It’s not at all simplistic to simply continually be giving away procedures which often men and women have been making money from. And we grasp we have got the blog owner to be grateful to for this. All of the illustrations you made, the straightforward web site menu, the friendships your site aid to promote – it’s all superb, and it is making our son and the family imagine that this matter is pleasurable, and that is exceedingly important. Thank you for the whole thing!

  Reply
 • 13.11.2016 at 10:07
  Permalink

  I wish to express thanks to you for bailing me out of this problem. Right after checking through the the net and obtaining thoughts that were not powerful, I thought my entire life was gone. Existing devoid of the answers to the issues you have fixed by means of the short article is a crucial case, and those which could have in a wrong way damaged my career if I hadn’t noticed the website. Your good expertise and kindness in touching every item was tremendous. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. I’m able to now relish my future. Thank you so much for the skilled and result oriented help. I won’t be reluctant to propose your web sites to any person who should have recommendations about this topic.

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:05
  Permalink

  Hi superb website! Does running a blog like this take a lot of work? I’ve virtually no expertise in coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I just needed to ask. Cheers!

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:28
  Permalink

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

  Reply
 • 13.11.2016 at 15:10
  Permalink

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

  Reply
 • 14.11.2016 at 02:22
  Permalink

  I am only writing to let you know of the useful experience my cousin’s princess experienced reading your site. She learned many pieces, which included what it is like to possess a very effective helping character to have the others without difficulty know just exactly some impossible issues. You undoubtedly exceeded my expectations. Thank you for imparting these productive, trustworthy, revealing and also cool guidance on that topic to Tanya.

  Reply
 • 14.11.2016 at 07:10
  Permalink

  Very interesting topic , thankyou for putting up. “Wrinkles should merely indicate where smiles have been.” by Mark Twain.

  Reply
 • 15.11.2016 at 04:11
  Permalink

  I’ve recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “‘Tis our true policy to steer clear of permanent alliances with any portion of the foreign world.” by George Washington.

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:07
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:49
  Permalink

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 • 15.11.2016 at 08:06
  Permalink

  Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

  Reply
 • 15.11.2016 at 08:20
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 15.11.2016 at 08:35
  Permalink

  Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Reply
 • 15.11.2016 at 09:08
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:01
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:30
  Permalink

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!

  Reply
 • 15.11.2016 at 11:47
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. cheers

  Reply
 • 15.11.2016 at 12:44
  Permalink

  This design is steller! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:25
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this issue?

  Reply
 • 15.11.2016 at 15:11
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

  Reply
 • 15.11.2016 at 15:57
  Permalink

  Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

  Reply
 • 15.11.2016 at 16:54
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again.

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:13
  Permalink

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:24
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

  Reply
 • 15.11.2016 at 18:35
  Permalink

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

  Reply
 • 15.11.2016 at 19:55
  Permalink

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

  Reply
 • 15.11.2016 at 21:31
  Permalink

  My partner and I stumbled over here different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page again.

  Reply
 • 15.11.2016 at 23:11
  Permalink

  I wish to show my thanks to the writer just for rescuing me from such a matter. Right after looking out through the online world and coming across notions that were not beneficial, I was thinking my life was over. Living without the presence of approaches to the problems you’ve fixed through this report is a crucial case, as well as ones which may have negatively damaged my career if I had not noticed your web site. That mastery and kindness in maneuvering every part was helpful. I’m not sure what I would have done if I had not discovered such a step like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks for your time so much for this specialized and sensible help. I will not be reluctant to propose the website to any person who desires tips on this problem.

  Reply
 • 16.11.2016 at 11:59
  Permalink

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

  Reply
 • 16.11.2016 at 13:54
  Permalink

  I would like to express appreciation to this writer for rescuing me from such a problem. Just after researching throughout the internet and obtaining strategies that were not helpful, I figured my entire life was over. Living minus the approaches to the difficulties you have solved through your entire article content is a crucial case, as well as the ones that would have negatively damaged my entire career if I hadn’t discovered the blog. The knowledge and kindness in controlling every item was invaluable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for the impressive and sensible help. I won’t hesitate to propose the website to anybody who wants and needs care about this problem.

  Reply
 • 17.11.2016 at 17:50
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

  Reply
 • 17.11.2016 at 19:44
  Permalink

  Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any tips? Thanks a lot!

  Reply
 • 17.11.2016 at 20:41
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

  Reply
 • 17.11.2016 at 23:05
  Permalink

  Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 • 17.11.2016 at 23:37
  Permalink

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you!

  Reply
 • 18.11.2016 at 00:00
  Permalink

  I want to convey my admiration for your generosity supporting individuals that really need guidance on the area. Your real dedication to getting the solution around appeared to be quite productive and have consistently encouraged employees like me to get to their targets. Your new warm and friendly guidelines entails this much to me and still more to my fellow workers. Warm regards; from each one of us.

  Reply
 • 18.11.2016 at 06:20
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

  Reply
 • 18.11.2016 at 08:00
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 18.11.2016 at 08:01
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

  Reply
 • 18.11.2016 at 08:12
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  Reply
 • 18.11.2016 at 09:01
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

  Reply
 • 18.11.2016 at 16:29
  Permalink

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 18.11.2016 at 17:08
  Permalink

  I must show some thanks to this writer just for bailing me out of such a problem. Right after surfing through the search engines and seeing strategies which are not pleasant, I believed my entire life was over. Living without the presence of strategies to the difficulties you have solved by way of your good post is a crucial case, and the kind that might have negatively affected my entire career if I hadn’t encountered the website. Your primary talents and kindness in handling all things was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. I am able to at this point relish my future. Thanks so much for your professional and amazing guide. I won’t think twice to endorse your blog to anybody who should get assistance on this topic.

  Reply
 • 18.11.2016 at 18:38
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 18.11.2016 at 19:20
  Permalink

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 18.11.2016 at 22:03
  Permalink

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Reply
 • 18.11.2016 at 22:29
  Permalink

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

  Reply
 • 19.11.2016 at 06:15
  Permalink

  I and also my friends ended up digesting the great helpful hints from your web page while all of a sudden got an awful feeling I had not thanked the site owner for those strategies. These women appeared to be for this reason warmed to read all of them and already have simply been taking pleasure in those things. Appreciate your genuinely considerably considerate and for making a choice on this kind of decent guides millions of individuals are really needing to learn about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

  Reply
 • 19.11.2016 at 16:16
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

  Reply
 • 19.11.2016 at 16:53
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best

  Reply
 • 19.11.2016 at 20:51
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:01
  Permalink

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this website could certainly be one of the best in its niche. Wonderful blog!

  Reply
 • 19.11.2016 at 23:18
  Permalink

  I want to point out my respect for your kind-heartedness in support of individuals that absolutely need help with this important area. Your special dedication to passing the message all around appears to be astonishingly productive and have allowed regular people just like me to attain their ambitions. Your warm and friendly guideline signifies this much a person like me and further more to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

  Reply
 • 20.11.2016 at 13:21
  Permalink

  My husband and i ended up being joyful that Michael managed to do his reports through the precious recommendations he had from your very own web pages. It is now and again perplexing just to possibly be giving freely tips and tricks that many a number of people could have been making money from. And we also realize we have the website owner to appreciate for that. Most of the explanations you’ve made, the simple site menu, the relationships your site make it easier to foster – it’s mostly fabulous, and it’s leading our son in addition to the family understand that idea is cool, which is certainly quite essential. Many thanks for all!

  Reply
 • 20.11.2016 at 19:14
  Permalink

  Excellent post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

  Reply
 • 20.11.2016 at 19:24
  Permalink

  Heya! I know this is sort of off-topic but I had to ask. Does running a well-established website like yours require a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

  Reply
 • 20.11.2016 at 19:34
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

  Reply
 • 21.11.2016 at 13:31
  Permalink

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

  Reply
 • 21.11.2016 at 15:08
  Permalink

  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:17
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:34
  Permalink

  Wow, incredible weblog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look straightforward. The overall look of your web site is great, as properly as the content! xrumer

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:55
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 • 21.11.2016 at 18:02
  Permalink

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

  Reply
 • 21.11.2016 at 20:30
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Reply
 • 21.11.2016 at 22:34
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could undeniably be one of the most beneficial in its field. Very good blog!

  Reply
 • 21.11.2016 at 23:02
  Permalink

  Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:11
  Permalink

  I delight in, result in I found exactly what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:45
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

  Reply
 • 22.11.2016 at 11:57
  Permalink

  Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 22.11.2016 at 13:50
  Permalink

  hi!,I really like your writing very so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need an expert in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

  Reply
 • 22.11.2016 at 14:30
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  Reply
 • 22.11.2016 at 17:21
  Permalink

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 22.11.2016 at 17:53
  Permalink

  I’m not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 23.11.2016 at 12:59
  Permalink

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

  Reply
 • 23.11.2016 at 14:40
  Permalink

  Excellent blog right here! Additionally your site loads up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  Reply
 • 23.11.2016 at 14:42
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Reply
 • 23.11.2016 at 17:16
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page yet again.

  Reply
 • 23.11.2016 at 18:17
  Permalink

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

  Reply
 • 23.11.2016 at 20:02
  Permalink

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write about here. Again, awesome blog!

  Reply
 • 23.11.2016 at 22:12
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Chrome. Excellent Blog!

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:09
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:20
  Permalink

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:36
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

  Reply
 • 24.11.2016 at 01:29
  Permalink

  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you so much!

  Reply
 • 24.11.2016 at 01:35
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

  Reply
 • 24.11.2016 at 02:36
  Permalink

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 24.11.2016 at 03:54
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Reply
 • 24.11.2016 at 10:40
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:54
  Permalink

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Many thanks!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:56
  Permalink

  I just could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual supply on your visitors? Is gonna be back incessantly to check out new posts.

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:58
  Permalink

  Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

  Reply
 • 24.11.2016 at 15:28
  Permalink

  At this time it appears like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • Pingback: Homepage

 • 25.11.2016 at 08:48
  Permalink

  Very well written information. It will be beneficial to anybody who usess it, including me. Keep up the good work – looking forward to more posts.

  Reply
 • 25.11.2016 at 10:54
  Permalink

  I’ve read some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create this type of fantastic informative site.

  Reply
 • 25.11.2016 at 17:49
  Permalink

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 25.11.2016 at 19:29
  Permalink

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 25.11.2016 at 20:01
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Many thanks

  Reply
 • 26.11.2016 at 11:01
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

  Reply
 • 26.11.2016 at 11:31
  Permalink

  Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Reply
 • 26.11.2016 at 11:55
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:00
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:20
  Permalink

  Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:43
  Permalink

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

  Reply
 • 26.11.2016 at 20:56
  Permalink

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thank you so much!

  Reply
 • 26.11.2016 at 21:51
  Permalink

  Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 26.11.2016 at 22:44
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Reply
 • 26.11.2016 at 22:49
  Permalink

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

  Reply
 • 27.11.2016 at 00:20
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 27.11.2016 at 01:24
  Permalink

  I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 27.11.2016 at 02:37
  Permalink

  Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

  Reply
 • 27.11.2016 at 03:19
  Permalink

  “A lot more people should check this out and understand this side of your story.”

  Reply
 • 27.11.2016 at 13:56
  Permalink

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

  Reply
 • 27.11.2016 at 16:45
  Permalink

  Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 28.11.2016 at 00:42
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

  Reply
 • 28.11.2016 at 01:14
  Permalink

  Hey there fantastic blog! Does running a blog like this take a lot of work? I’ve absolutely no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask. Many thanks!

  Reply
 • 28.11.2016 at 10:50
  Permalink

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  Reply
 • 28.11.2016 at 12:02
  Permalink

  Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:04
  Permalink

  Very efficiently written information. It will be valuable to anyone who utilizes it, as well as me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

  Reply
 • 28.11.2016 at 14:05
  Permalink

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Reply
 • 28.11.2016 at 14:50
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

  Reply
 • 28.11.2016 at 17:15
  Permalink

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

  Reply
 • 28.11.2016 at 20:45
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 29.11.2016 at 10:03
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 29.11.2016 at 13:15
  Permalink

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 29.11.2016 at 18:14
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

  Reply
 • 29.11.2016 at 19:26
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

  Reply
 • 29.11.2016 at 22:34
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best

  Reply
 • 29.11.2016 at 23:11
  Permalink

  Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

  Reply
 • 30.11.2016 at 00:45
  Permalink

  Howdy fantastic website! Does running a blog such as this require a massive amount work? I have absolutely no expertise in programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask. Thanks a lot!

  Reply
 • 30.11.2016 at 00:52
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 30.11.2016 at 01:53
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice weekend!

  Reply
 • 30.11.2016 at 02:28
  Permalink

  Hello I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

  Reply
 • 30.11.2016 at 06:02
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

  Reply
 • 30.11.2016 at 06:57
  Permalink

  Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:41
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage continue your great posts, have a nice weekend!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:57
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

  Reply
 • 30.11.2016 at 09:55
  Permalink

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

  Reply
 • 30.11.2016 at 11:34
  Permalink

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 30.11.2016 at 21:37
  Permalink

  Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Reply
 • 30.11.2016 at 21:46
  Permalink

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:39
  Permalink

  Hey there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 • 30.11.2016 at 23:00
  Permalink

  At this time it appears like Drupal is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 30.11.2016 at 23:48
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 01.12.2016 at 00:41
  Permalink

  Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 01.12.2016 at 00:50
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears like some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously. Appreciate it

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:17
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

  Reply
 • 01.12.2016 at 07:20
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice day!

  Reply
 • 01.12.2016 at 07:31
  Permalink

  Hello there I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.

  Reply
 • 01.12.2016 at 08:07
  Permalink

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:27
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:51
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this issue?

  Reply
 • 01.12.2016 at 16:11
  Permalink

  Howdy I am so delighted I found your weblog, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

  Reply
 • 01.12.2016 at 22:24
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  Reply
 • 02.12.2016 at 08:37
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

  Reply
 • 02.12.2016 at 10:29
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thanks!

  Reply
 • 02.12.2016 at 10:34
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Firefox. Excellent Blog!

  Reply
 • 02.12.2016 at 11:40
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

  Reply
 • 02.12.2016 at 11:48
  Permalink

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

  Reply
 • 02.12.2016 at 11:57
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads very quick for me on Firefox. Exceptional Blog!

  Reply
 • 02.12.2016 at 13:43
  Permalink

  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

  Reply
 • 02.12.2016 at 16:01
  Permalink

  Hey there! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does running a well-established website like yours require a lot of work? I am brand new to blogging but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

  Reply
 • 02.12.2016 at 17:41
  Permalink

  Hi there would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 02.12.2016 at 19:20
  Permalink

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks

  Reply
 • 02.12.2016 at 19:27
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

  Reply
 • 02.12.2016 at 19:34
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thanks!

  Reply
 • 03.12.2016 at 07:49
  Permalink

  I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Reply
 • 03.12.2016 at 10:50
  Permalink

  As soon as I found this web site I went on reddit to share some of the love with them.

  Reply
 • 03.12.2016 at 17:17
  Permalink

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

  Reply
 • 03.12.2016 at 22:54
  Permalink

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and great style and design.

  Reply
 • 04.12.2016 at 00:36
  Permalink

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and great design.

  Reply
 • 04.12.2016 at 04:05
  Permalink

  Issues i’ve seen in terms of computer memory will be the fact you will find technical specs such as SDRAM, DDR and a lot of others, that must match the features with the motherboard. If the personal computer’s motherboard is fairly current although you’ll find no operating-system issues, changing the memory literally takes under sixty minutes. It’s one of several easiest individual computer upgrade techniques one can picture. Thanks for giving your suggestions.

  Reply
 • 05.12.2016 at 10:24
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:13
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing issues with your site. It appears as though some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

  Reply
 • 05.12.2016 at 14:06
  Permalink

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

  Reply
 • 05.12.2016 at 14:12
  Permalink

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 05.12.2016 at 19:09
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

  Reply
 • 06.12.2016 at 05:38
  Permalink

  I’ve recently started a internet site, the info you offer on this internet website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

  Reply
 • 06.12.2016 at 13:53
  Permalink

  As I website possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

  Reply
 • 06.12.2016 at 21:05
  Permalink

  Right now it appears like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 06.12.2016 at 21:50
  Permalink

  Greetings! I’ve been following your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to say keep up the excellent job!

  Reply
 • 07.12.2016 at 01:24
  Permalink

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  Reply
 • 07.12.2016 at 08:42
  Permalink

  whoah this weblog is fantastic i love reading your posts. Keep up the great work! You already know, many people are looking around for this information, you can aid them greatly.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

%d bloqqer bunu bəyənir: